ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ภายในงาน

ลำดับที่ชื่อของท่านเบอร์ติดต่อของท่าน
1จุฑาพร อิท****************8363
2อาภารัตน์ ตรี************4167
3สุภาณี ตรี************4429
4รุ่งนภา อิท**************5962
5สิทธิชัย อิท***************5962
6ฉัตรชญา เฉิ**********4841
7วันเพ็ญ งาม*************7334
8พัชรียา บุญ**************9883
9พีชยา คำผ*******9883
10กีรติ ลีฬ*************3299
11สมชาย​ จิ************5661
12ปณิชา ลิม*******************1565
13รัชนีพร หิ************5562
14อรวรรณ เติ**************9253
15วชิราภรณ์ สมส********2763
16เสาวณี สุธ**************8591
ลำดับที่ชื่อของท่านเบอร์ติดต่อของท่าน
1ดวงกมล เพ็****************8816
2อาภารัตน์ ตรี********************4167
3สุภาณี ตรี****************4429
4ฉัตรชญา เฉิ*****************4841
5จิรพัฒน์ โส ******************9241
6กัญชลี ธีร***************4493
7พัชรียา บุญ***************9883
8พีชยา คำ ********9883
9สมชาย​ จิต**********5661
10อรวรรณ เติ*********************9253
ลำดับที่ชื่อของท่านเบอร์ติดต่อของท่าน
1จุฑาพร อิท*********************8363
2ณัฏฐนิชา จิต**************3082
3วรารัตน์ ทอง*******************7387
4ปรียดา ฉาย**********8004
5ปวราพร หุต******************4747
6ปณิตา แย้*******************9897
7ดวงกมล เพ็*********************8816
8สรัญญา สวั*********************9888
9ออมมี่******4167
10ณี******4429
11รุ่งนภา อิท**********************5962
12สิทธิชัย อิท*********************5962
13Kavisara Klu*********************7711
14นภัสสรา เคล*******************8648
15ปัญญารัตน์ กิล*******3931
ลำดับที่ชื่อของท่านเบอร์ติดต่อของท่าน
1จุฑาพร อิท*********************8363
2ปณิตา แย้*******************9897
3อาภารัตน์ ตรี************4167
4ณี******4429
5รุ่งนภา อิท**********************5962
6สิทธิชัย อิท*********************5962
7อุไร​ สมห************************9794
8กีรติ ลีฬ*************3299
9วารุณี วงศ**********************7817
10ปณพร สัง***************1742
11อุรวี แซ่**********7236
12ปณิชา ลิม*******************1565
13ชุติมา เนต***************8967
14ภัทรา ศั***********************8752
15วัจนา สกุ*****************8562
16วัชรัตน์ รัต********************8084
ลำดับที่ชื่อของท่านเบอร์ติดต่อของท่าน
1เจติยา โตศ*************************4261
2กันทิมา อัศ***************5395
3นันท์นภัส เต็*****************9480
4วรารัตน์ ทอง*******************7387
5ณัฏฐนิชา จิต***********************3082
6พรรณวดี ลิ่*****************5159
7พรรณพิไล แจ้*****************7085
8อทิตยา ลิ่**********6696
9กรรณิการ์ จี **********1551
10ชมพูนุช ตัน*************************7474
11คุณกนกวรรณ ชัย******* ******6504
12วิชชุดา วศิ********************9298
13ปณิตา แย้*******************9897
14รุ่งนภา อิท**********************5962
15ฉัตรชญา เฉิ****************4841
16พวงลดา แดง***************5545
ลำดับที่ชื่อของท่านเบอร์ติดต่อของท่าน
1บวรพรรณ ฉาย***************8004
2วรารัตน์ ทอง*******************7387
3ณัฏฐนิชา จิต***********************3082
4กรรณิการ์ จี **********1551
5สุกัญญา เจด*********4390
6วิชชุดา วศิ********************9298
7ศุภาพิชญ์ พรส*********************2673
8ศุภกานต์ พรส**********************6799
9นวลศิริ นาค***************8716
10ปณิตา แย้*******************9897
11สรัญญา สวั*********************9888
12รุ่งนภา อิท**********************5962
13สราญรัตน์ จัน****************6369
14นันท์ลภัส ปทุ*****************5454
15จิรนุช เกย*********************3440
ลำดับที่ชื่อของท่านเบอร์ติดต่อของท่าน
1สรัญญา สวั*********************9888
2รุ่งนภา อิท*********************5962
3จิรนุช เกย***************3440
4นันทิชา อนั*************************5334
5ปกิตตา บ่อ*****************3336
6คุปตกานต์ สืบ*********************4664
7วันเพ็ญ งาม*************7334
8จิรพัฒน์ โสภ*****************9241
9กัญชลี ธีร**************4493
10พีชยา คำผ*******9883
ลำดับที่ชื่อของท่านเบอร์ติดต่อของท่าน
1หมี่******8620
2พัฒน์นรี อดิ*************9659
3วิชชุดา วศิ********************9298
4ปรียดา ฉาย*******************8004
5นวลศิริ นาค***************8716
6บุณยวีร์ บุญ*****************4553
7เกศแก้ว อนั**************6282
8อาภารัตน์ ตรี*******************4167
9ธนชาติ แซ่***************4265
10ฉัตรชญา เฉิ**********4841

หมายเหตุ :

  • ผู้ที่มีรายชื่อ จะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ใน Line Official ของงาน Bakery and Sweets Fest 2023 (https://lin.ee/TD1uKiL) ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18:00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า